Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,490 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน 4,270 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 4,220 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอพิบูลมังสาหาร (ณ เดือนสิงหาคม  2559) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม ครัวเรือน
    ชาย หญิง    
1 บ้านนาแก 399 382 781 200
2 บ้านระเวใต้ 300 316 616 201
3 บ้านระเวเหนือ 455 450 905 286
4 บ้านนาจาน 532 505 1,037 257
5 บ้านดอนหวาย 413 404 817 221
6 บ้านคำจาน 92 96 188 42
7 บ้านคำผ่าน 416 394 810 219
8 บ้านระเวกลาง 376 368 744 194
9 บ้านดอนกลาง 233 220 453 130
10 บ้านนาจาน 290 325 615 179
11 บ้านระเวใหม่ 337 339 686 184
12 บ้านชุมชนสิบสอง 426 411 837 212
รวม 4,270 4,220 8,490 2,419

การศึกษา
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน  8 แห่ง  ดังนี้
          1.โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          2. โรงเรียนบ้านนาจาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          3. โรงเรียนบ้านคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          4. โรงเรียนบ้านนาแก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้
          6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
          7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก
          8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน

ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ หรือมัสยิด)
1.วัดศรีคูณเมือง
2.วัดป่านาจาน
3.วัดภูกระต่าย
4.วัดสุวรรณาราม
5.วัดระเว
6.วัดวาฬุการาม
7.วัดกิตติราชเจริญศรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก

ทรัพยากรธรรมชาติ
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ลำห้วย, หนอง, คลอง,บึง สระน้ำ
1 บ้านนาแก ลำห้วยแสง,ห้วยน้ำจาง 2
2 บ้านระเวใต้ ร่องน้ำดอนกรุง,ลำห้วยระเว 2
3 บ้านระเวเหนือ ลำห้วยคำถ้วย 1
4 บ้านนาจาน ลำห้วยวังเกียรติ 1
5 บ้านดอนหวาย ลำห้วยคำปลาดุก,ลำห้วยยาง 2
6 บ้านคำจาน - 1
7 บ้านคำผ่าน ลำห้วยวังเกียรติ 2
8 บ้านระเวกลาง ลำห้วยคำถ้วย 1
9 บ้านดอนกลาง ร่องน้ำดินแดง 1
10 บ้านนาจาน ลำห้วยคำถ้วย 1
11 บ้านระเวใหม่ ลำห้วยระเว 1
12 บ้านชุมชนสิบสอง ลำห้วยระเว 1
  รวม


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th