Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
     
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

           “คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข็มแข็ง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้กำหนดพันธกิจไว้ 6 พันธกิจ ดังนี้
          1.พันธกิจการพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค
          2.พันธกิจการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
          3.พันธกิจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
          4.พันธกิจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          5.พันธกิจการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
          6.พันธกิจการพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th