Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย(Policy) และแนวทางการพัฒนาของตำบลระเวไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค
     แนวทางการพัฒนา

          1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ
          2) พัฒนาระบบการคมนาคม และระบบจราจร
          3) ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
          4) ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และการเกษตร
          5) การวางผังใช้พื้นที่สาธารณะและผังพื้นที่ตำบล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนา

          1) ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
          2) การควบคุมและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
          3) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็ก, เยาวชนและประชาชน
          4) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
          5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ
          6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          7) การสังคมสงเคราะห์และฝึกอาชีพฯ ให้อาชีพฯ ให้คนยากจน, คนพิการ, เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์
          8) ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม, กิจกรรมศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การป้องกัน, บรรเทาสาธารณะภัยและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา

          1) จัดหาครุภัณฑ์, วัสดุ, อุปกรณ์ และเตรียมบุคลากรเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
          2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป่าไม้
          3) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา

          1) การส่งเสริมประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
          2) การปรับปรุงอาคารและบริเวณตลาดชุมชน
          3) สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อดำเนินธุรกิจชุมชน
          4) สนับสนุนเครื่องจักร, วัสดุ, อุปกรณ์ของกลุ่มอาชีพฯ
          5) การอบรมให้ความรู้ให้กลุ่มอาชีพฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา

          1) การพัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่ ประชาชน
          2) ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ
          3) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นอำเภอ จังหวัด

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แนวทางการพัฒนา

          1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต. และการมีส่วนร่วมของประชาชน
          2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน
          3) การพัฒนารายได้และการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษี
          4) ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณในและนอกสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ
          5) จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
          6) ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ
          7) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th