Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก(อบต.ขนาดเล็ก) และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว  ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 8) จำนวน 1 อัตรา

2. สำนักงานปลัด อบต.
     
2.1 นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา 
     2.2 เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย 5  จำนวน 1 อัตรา
     2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา
     
2.4 นักพัฒนาชุมชน 6  จำนวน 1 อัตรา
     2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 5 จำนวน 1 อัตรา        
     2.6 บุคลากร 5 จำนวน 1 อัตรา        
     2.7 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน  1  อัตรา          
     2.8 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     2.8 ผู้ช่วยบุคลากร (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน  1 อัตรา            
     2.9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     2.10 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     2.11 ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     2.12 ผู้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     2.13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา (ว่าง)
     2.14 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา (ว่าง)
     2.15 นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
     2.16  
แม่บ้าน  จำนวน 1 อัตรา            
    อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. กองคลัง
     
3.1 หัวหน้าส่วนการคลัง 7 จำนวน 1 อัตรา (ว่าง)
     3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 จำนวน 1 อัตรา
     3.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา
     3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 - 4/5 จำนวน 1 อัตรา (ว่าง)
     3.5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     3.6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     3.7 ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
     3.8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

4. ส่วนการศึกษา
     
4.1 หัวหน้าส่วนศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 6) จำนวน 1 อัตรา 
     4.2 นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว จำนวน 1 อัตรา (ว่าง)

     4.3 ครูผู้ดูแลเด็ก  3  จำนวน  6  อัตรา
     4.4 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างตามภารกิจ)  จำนวน 1 อัตรา
     4.5 ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 3 อัตรา 
     4.6 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา 
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม


5. กองโยธา
     
5.1 ผู้อำนวยโยธา 7  จำนวน 1 อัตรา
     5.2 นายช่างโยธา 5 จำนวน 1 อัตรา 
     5.3 ผู้ช่วยช่างโยธา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
     5.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
     5.5 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
     5.6 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์ (ลูกจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา
     5.7 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
     อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค

6. กองสวัสดิการสังคม 
   
6.1 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
    6.2 นักพัฒนาชุมชน  ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
    6.3 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th