Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

งบประมาณ ปี 2563
          รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 52,400,000  
1. หมวดภาษีอากร จำนวน  118,000 บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน  191,318 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  120,000 บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคบริโภคและการพาณิชย์ จำนวน  20,000 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  101,000 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน จำนวน  1,000 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  19,931,000 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  31,917,619 บาทงบประมาณ ปี 2556
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556  รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,518,000.00 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จาการสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 
จำนวน 107,676.58 บาท
จำนวน 94,990.00 บาท
จำนวน 249,828.46 บาท
จำนวน 1,875.00 บาท
จำนวน 12,754,675.00 บาท
จำนวน 238,245.00  บาท

 
คำแถลงการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th