Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

     ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
     1.นโยบายด้านการบริหารราชการทั่วไป


          1.1 จะยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางการบริหารโดยมีเป้าหมายความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ
          1.2 รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาของพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มพลังต่างๆ และนำข้อเสนอแนะปัญหาเหล่ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
          1.3 ให้ความสำคัญกับการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง อย่างพึงพอใจ อย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงส่วนการบริการให้เพียงพอ เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้
          1.4 ประสานทุกส่วนเพื่อเสนอขอรับการอุดหนุนจากส่วนราชการ ทั้งด้านงบประมาณ เครื่อง เครื่องใช้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวให้เจริญยิ่งขึ้น
          1.5 พิจารณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ และร้องทุกข์ ตลอด  24 ชั่งโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ปัญหานั้นอย่างทันท่วงที
          1.6 ทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ให้ได้รับเต็มตรงตามระเบียบกำหนดไว้
          1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ทุกคนให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ โดยยึดหลักคุณธรรม ตามความรู้ ความสามารถของบุคคล
                       
     2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้เงินดอุดหนุน ตามกรอบของระเบียบๆ ที่กำหนด
          2.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรีอย่างทั่วถึง มีการจัดแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีโดยการสนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
          2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ ทั้งด้านการพัฒนาร่างกาย สติปัญญาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
          2.4 สนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน
          2.5 ให้ความสำคัญกับประเพณีของท้องถิ่น โดยการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีทุกเทศกาล

     3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ ให้เพียงพอทุกหมู่บ้านและชุมชน ตามงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งการเสนอของงบประมาณจากส่วนกลาง
          3.2 ประสานงานกับไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงชุมชนทุกชุมชน
          3.3 ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ำการเกษตรให้เพียงพอ โดยการประสานของบประมาณจากส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
                       
     4.นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
          4.1 ศึกษาความเหมาะสม ระบบการจัดเก็บ การขนขยะมูลฝอย รวมถึงการกำจัดอย่างถูกหลักสุขลักษณะ
          4.2 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม) ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
          4.3 ประสานงานกับหน่วยงานทางสาธารณสุขในด้านการป้องกันโรค การสุขอนามัย ตลอดถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
          4.4 ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องการสาธารณสุขมูลบาน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

     5.นโยบายด้านการพัฒนารายได้
                       เป็นที่ทราบกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีรยได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับองค์กรระดับเดี่ยวกัน ทำให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี  โดยจะดำเนินการจัดทำระบบแผยที่ภาษีมาใช้ และต้องประสานของบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการต่างๆ  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เม็ดเงินมาพัฒนาให้มากที่สุด

     6. นโยบายด้านสังคม
          6.1ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเทคโนโลยีการผลิดให้ทันสมัย มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ
          6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านการทำมาหากิน การสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม เน้นการมุ่งสู่สภาพสังคมที่น่าอยู่ และปลอดภัย
          6.3  ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมภายใต้ที่ว่า " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา " อันจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th